oracle geçersiz tarihleri bulma fonksiyonu

Oracle veri tabanında kirli ya da tutarsız verilerle çalışıldığında ilgili tarih alanının geçerli bir tarih değeri olup olmadığını kontrol eden basit bir kontrol fonksiyonu.

create or replace function sample_schema.f_invalid_date
(date_field in varchar2,format_field in varchar2) return number as
  v_d date;
begin
  v_d := to_date(date_field, format_field);
  return 0;
exception
  when others then
    return 1;
end;
/

Aynı yöntemle karakter olarak saklanmış (stored) sayıların da geçersiz olup olmadığı kontrol edilebilir.


create or replace function sample_schema.f_is_valid_number(p_num varchar2) return number
as
  r number;
begin
  r := to_number(p_num);
  return 1;
exception
  when others then return 0;
end;
/

Bir cevap yazın