Aylık arşivler: Aralık 2017

tarihçe yöneticisi excel’e çıkarma (export instance manager list to excel)

Sap Business Objects (BO) ortamında örneğin yinelenen tarihçe (recurring instances) dışa aktarılmak istendiğinde varsayılan olarak bu özelliği sağlamaz. Tarihçe yöneticisi tarihçeyi sorgulama (filtreleme) işlerini yapsa da dışa aktarılmasına olanak sağlamıyor mevcut haliyle. İhtiyaç duyulduğunda tarihçe yöneticisindeki istenen listeyi dışarı aktarmak için aşağıdaki yöntem uygulanabilir.

Çıkarılmak istenen tarihçe sayısına göre bir sayfada gösterilecek öğe sayısı Tercihler (Preferences) > CMC Tercihleri (CMC Preferences) > Sayfa başına nesne sayısı üst sınırı (Number of objects per pages) kısmından maksimum 500 girilecek şekilde arttırılabilir. Tarihçe yöneticisinde (örnek yöneticisi, instance manager) istenen filtreleme ya da sorgulama ile istenen tarihçe listelenir. Sonra bir tarihçe (instance) seçilir. Sonra da tarayıcıda hepsini seç (select all, kısayolu ctrl+a, shortcut ctrl+a) komutu verilir. Seçim sonucu sayfadaki tüm öğeler seçilmiş olur. Sonra tarayıcıda seçili olan tüm öğeler (tüm alan) kopyalanır (kısayolu ctrl+c, shortcut ctrl+c). Kopyalanan tüm öğeler boş bir excel dosyasına yapıştırılır (kısayolu ctrl+v, shortcut ctrl+v). Excel içinde yapıştırılan kısmın sadece tarihçe satırlarını ifade eden kısmı seçilerek farklı boş bir excel sekmesine (sheet ine) kesilip (ctrl+x) yapıştırıldığında (ctrl+v) tarihçe listesi yalın (sade) bir halde excel dosyasına çıkarılmış olur.

sap design studio dashboard oturum zaman aşımı hatası

Sap Design Studio ile geliştirilen ve sürekli açık kalması gereken dashboard lar için aşağıdaki hatalar alınıyorsa sebebi aşağıdaki durum olabilir.

Hatalar:
“An error occured: Please restart the application. Most likely your session is not valid anymore.”
“Analysis Application: Server Session Timeout”

Yukarıdaki hataların alındığı senaryoda Yük Dengeleyici (Load Balancer, LB) arkasında iki web sunucusu (Tomcat, W1 ve W2) yer alıyor, iki web sunucusu da tek uygulama (application, AP) sunucusuna bağlanıyor.

Tomcat ve Web Intelligence Processing Server larda oturum zaman aşımı süresi 60 dk olarak atanmış durumda. Design Studio (Analysis Application) servisinin oturum zaman aşımı süresi 20 dk kod içinde belirtildiği için (hardcoded) değiştirilemiyor. (Kaynak 1)

Geliştirilen dashboard timer (zamanlayıcı) bileşeni (component) ile 17 dk da bir veri kaynaklarını yeniliyor ve oturumun sonlanmamasını sağlıyor. Ama zaman zaman yukarıdaki hatalar alınabiliyordu. Sebebini dashboard u uygulama sunucusu (AP) üzerindeki tomcat ten açık bırakarak tespit ettik. Uygulama sunucusu üzerinden açılan dashboard larda oturum zaman aşımı hatası alınmadı. Hata sebebi Yük Dengeleyicinin (Load Balancer) zaman aşımı süresiydi. Yük Dengeleyicinin zaman aşımı süresi arttırıldı, session sticky (yapışkan oturum) özelliği aktifleştirildi.

Kaynaklar:
1) Design Studio Idle Session Timeout
2) Sap BO Webi Oturum Zamanaşımı (Session Timeout)
3) Timeout settings in BI Platform 4.x

oracle Türkçe karakter büyük harf küçük harf çevrimi

Oracle veritabanında tutulan Türkçe karakterin olduğu metinleri Türkçe karakterler bozulmadan büyük harfe ya da küçük harfe çevrimi için NLS_UPPER() ve NLS_LOWER() fonksiyonu kullanılır. (NLS: National Language Support)

Örneğin:

select nls_upper('deli','nls_sort=xturkish') from dual; -- sonuç: 'DELİ'

select nls_lower('DELİ','nls_sort=xturkish') from dual; -- sonuç: 'deli'

Kaynak:
NLS_UPPER – Oracle Database SQL Reference

sap design studio veri kaynakları yüklenmemesi problem çözümü

Sap Business Objects (BO) Design Studio ile geliştirilen dashboard ta “Data source not loaded” hatası alındığında. Veya “Cannot load InfoProvider DSL (data provider DS: Exception occurred during creation)” hatası alındığında. Veya dashboard yerel bilgisayarda (localhost) başarılı bir şekilde çalışıp sunucuda çalıştırıldığında veri kaynakları yüklenmesi ile ilgili problem yaşanıyorsa. Aşağıdaki yöntem uygulanarak çözümlenebilir.

CMC (Central Management Console) den Design Studio servisinin (Analysis Applicatin Service) parametrelerine aşağıdaki parametreyi eklemek hatayı düzeltebilir. CMC > Servers > Analysis Application Server > Properties > Command Line Parameters. Aşağıdaki parametre çift tırnaklar ile birlikte parametrelerin sonuna bir boşluk bırakılarak eklenebilir.

“-Dbusinessobjects.connectivity.directory=D:\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer”

Kaynak tartışma:
Design Studio constantly crashes on launchpad
BusinessObjects Explorer The creation of the data source object tree failed

universe design tool (unv universe) toplu obje güncelleme (bulk object update) – 3

Önceki iki yazıda (birinci yazı, ikinci yazı) paylaşılan kodun tam tersini, yani gizleme yerine gösterme, yapan kod. İlgili objeleri görünür hale getirip gerekiyorsa üst klasörlerini de görünür hale getiren VBA Script.

Kod indirme adresi:
UnhideWithParents.xlsm.zip


Option Explicit 'require variables to be declared before being used
Dim DesignerApp As Designer.Application
Dim Univ As Designer.Universe
Dim Cls As Designer.Class
Dim Obj As Designer.Object
Dim Pdc As Designer.PredefinedCondition
Dim Wksht As Excel.Worksheet
Dim Ssttrr As String
Dim Rn As Integer
Dim WorksheetRowCount As Integer
Dim StatusChangeFlag As Boolean
Dim CheckList(1 To 20000, 1 To 2) As String
Dim DeepHideList(1 To 20000, 1 To 6) As String
' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideChangeFlag
Dim DeepHideIndex As Integer
Dim DeepHideLevel As Integer
Dim WkshtDoc As Excel.Worksheet
Dim WkshtRes As Excel.Worksheet' başlangıç metodu
Sub GetData()
  
  Set DesignerApp = New Designer.Application
  DesignerApp.Visible = True
  Call DesignerApp.LogonDialog
  Set Univ = DesignerApp.Universes.Open
  ''Set Univ = DesignerApp.Universes.Import("/Universes/ayhan_deneme", "base_unv_for_link")
  
  'DesignerApp.Visible = False
  
  Set Wksht = ThisWorkbook.Worksheets("Objects")
  Wksht.Unprotect
  
  WorksheetRowCount = Wksht.UsedRange.Rows.Count
  
  For Rn = 1 To WorksheetRowCount
    CheckList(Rn, 1) = Wksht.Cells(Rn, 1).Value
    CheckList(Rn, 2) = Wksht.Cells(Rn, 2).Value
  Next Rn
  
  Call GoClasses(Univ.Classes)
  
  DeepHideIndex = 1
  DeepHideLevel = 0
  Call DocumentDeepHideList(Univ.Classes, 0, DeepHideIndex, "Root")
  
  Set WkshtDoc = ThisWorkbook.Worksheets("Doc")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    If (DeepHideLevel < CInt(DeepHideList(Rn, 1))) Then
      DeepHideLevel = CInt(DeepHideList(Rn, 1))
    End If
    WkshtDoc.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call CalculateDeepUnhide(1)
  
  Set WkshtRes = ThisWorkbook.Worksheets("Res")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtRes.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtRes.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtRes.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtRes.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call FolderDeepUnhideClasses(Univ.Classes)
  
  Call FolderDeepUnhideObjects(Univ.Classes)
  
  'WkshtRes.Protect
  'WkshtDoc.Protect
  'Wksht.Protect
  
End Sub' klasörler, objeler, filtreler üzerinde özyinelemeli gezilerek listedeki objeler görünür hale getiriliyor ve varsa açıklamasındaki kısım siliniyor
Sub GoClasses(Clss)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    For Each Obj In Cls.Objects
      TempObjName = Obj.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempObjName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Obj.Show = False) Then
        Obj.Show = True
        Obj.Description = Replace(Replace(Replace(Obj.Description, " #hide_unused_object_201709#", ""), "#hide_unused_object_201709#", ""), "#Hide_Unused_Object_201709", "")
      End If
    Next Obj
    For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
      TempPdcName = Pdc.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempPdcName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Pdc.Show = False) Then
        Pdc.Show = True
        Pdc.Description = Replace(Replace(Replace(Pdc.Description, " #hide_unused_object_201709#", ""), "#hide_unused_object_201709#", ""), "#Hide_Unused_Object_201709", "")
      End If
    Next Pdc
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call GoClasses(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' hata ayıklayabilmek ve yapılan işlemleri takip edebilmek için universe objeleri excel in Doc sheet ine yaılıyor
Sub DocumentDeepHideList(Clss, Lvl, DeepHideIndex, DeepHideParentClassName)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    'If (Cls.Show = True) Then
      TempClsName = Cls.Name
      
      DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl)
      DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Class"
      DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = TempClsName
      DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = Cls.Show ' "True" ' object status
      DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = DeepHideParentClassName ' parent class
      DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide change flag
      DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
      
      For Each Obj In Cls.Objects
        'If (Obj.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Object"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Obj.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = Obj.Show ' "True" ' object status
          'If (Obj.Show = True) Then
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True"
          'Else
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "False"
          'End If
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide change flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        'End If
      Next Obj
      For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
        'If (Pdc.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Filter"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Pdc.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = Pdc.Show ' "True" ' object status
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide change flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        'End If
      Next Pdc
      
    'End If
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call DocumentDeepHideList(Cls.Classes, Lvl + 1, DeepHideIndex, TempClsName)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' görünür hale getirilen objeler sebebiyle görünür yapılması gereken üst klasörler var mı diye hesaplanıyor
Sub CalculateDeepUnhide(abc)
  Dim DeepHideLevel_i As Integer
  Dim DeepHide_i As Integer
  Dim Change_i As Integer
  Dim DeepHide_ii As Integer
  
  For DeepHideLevel_i = DeepHideLevel To 0 Step -1
    ' MsgBox "" & DeepHideLevel_i
    For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If (DeepHideList(DeepHide_i, 2) = "Class") And (DeepHideList(DeepHide_i, 4) = "False") And (DeepHideLevel_i = DeepHideList(DeepHide_i, 1)) Then
        Change_i = 0
        For DeepHide_ii = 1 To (DeepHideIndex - 1)
          If ((DeepHide_i <> DeepHide_ii) And (CStr(CInt(DeepHideList(DeepHide_i, 1)) + 1) = DeepHideList(DeepHide_ii, 1)) And (DeepHideList(DeepHide_i, 3) = DeepHideList(DeepHide_ii, 5)) And (DeepHideList(DeepHide_ii, 4) = "True")) Then
            Change_i = 1
            Exit For ' DeepHide_ii = (DeepHideIndex - 1) ' Exit For
          End If
        Next DeepHide_ii
        If (Change_i = 1) Then
          DeepHideList(DeepHide_i, 4) = "True" ' object status
          DeepHideList(DeepHide_i, 6) = "True" ' hide change flag
        End If
      End If
    Next DeepHide_i
  Next DeepHideLevel_i
  
End Sub' hesaplama sonucu görünürlüğü değiştirilecek objelerin görünürlüğü aktif hale getiriliyor
Sub FolderDeepUnhideClasses(Clss)
  ' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    
    For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If ((DeepHideList(Rn, 6) = "True") And (TempClsName = DeepHideList(Rn, 3))) Then
        Cls.Show = True
        Cls.Description = Replace(Replace(Replace(Cls.Description, " #hide_unused_object_201709#", ""), "#hide_unused_object_201709#", ""), "#Hide_Unused_Object_201709", "")
        WkshtRes.Cells(Rn, 7).Value = "done"
      End If
    Next Rn
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call FolderDeepUnhideClasses(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' klasör görünür hale getirilince altındaki tüm objeler de görünür duruma dönüştüğü için fazladan dönüşen objeler ilk görünürlük hallerine çevriliyor
Sub FolderDeepUnhideObjects(Clss)
  ' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempObjShow As String
  Dim TempPdcName As String
  Dim TempPdcShow As String
  Dim DeepHide_i As Integer
  Dim Change_i As Integer
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    
    For Each Obj In Cls.Objects
      TempObjName = Obj.Name
      TempObjShow = Obj.Show
      For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
        Change_i = 0
        If (TempClsName = DeepHideList(DeepHide_i, 5) And TempObjName = DeepHideList(DeepHide_i, 3)) Then
          If (TempObjShow = DeepHideList(DeepHide_i, 4)) Then
            Change_i = 0
          Else
            Change_i = 1
          End If
          Exit For
        End If
      Next DeepHide_i
      If (Change_i = 1) Then
        Obj.Show = DeepHideList(DeepHide_i, 4)
        WkshtRes.Cells(DeepHide_i, 8).Value = "done"
      End If
    Next Obj
    For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
      TempPdcName = Pdc.Name
      TempPdcShow = Pdc.Show
      For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
        Change_i = 0
        If (TempClsName = DeepHideList(DeepHide_i, 5) And TempPdcName = DeepHideList(DeepHide_i, 3)) Then
          If (TempPdcShow = DeepHideList(DeepHide_i, 4)) Then
            Change_i = 0
          Else
            Change_i = 1
          End If
          Exit For
        End If
      Next DeepHide_i
      If (Change_i = 1) Then
        Pdc.Show = DeepHideList(DeepHide_i, 4)
        WkshtRes.Cells(DeepHide_i, 8).Value = "done"
      End If
    Next Pdc
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call FolderDeepUnhideObjects(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub

universe design tool (unv universe) toplu obje güncelleme (bulk object update) – 2

Önceki yazıda paylaşılan kodun performansı iyileştirilmiştir. Ayrıca toplu obje gizleme işlemi sonucunda boş kalan klasörleri de belirleyip gizleme yapmaktadır.


Option Explicit 'require variables to be declared before being used
Dim DesignerApp As Designer.Application
Dim Univ As Designer.Universe
Dim Cls As Designer.Class
Dim Obj As Designer.Object
Dim Pdc As Designer.PredefinedCondition
Dim Wksht As Excel.Worksheet
Dim Ssttrr As String
Dim Rn As Integer
Dim WorksheetRowCount As Integer
Dim StatusChangeFlag As Boolean
Dim CheckList(1 To 20000, 1 To 2) As String
Dim DeepHideList(1 To 20000, 1 To 6) As String
' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
Dim DeepHideIndex As Integer
Dim DeepHideLevel As Integer
Dim WkshtDoc As Excel.Worksheet
Dim WkshtRes As Excel.Worksheet' başlangıç metodu
Sub GetData()
  
  Set DesignerApp = New Designer.Application
  DesignerApp.Visible = True
  Call DesignerApp.LogonDialog
  Set Univ = DesignerApp.Universes.Open
  'Set Univ = DesignerApp.Universes.Import("/deneme_klasor", "deneme_unv")
  
  'DesignerApp.Visible = False
  
  Set Wksht = ThisWorkbook.Worksheets("Objects")
  'Wksht.Unprotect
  
  WorksheetRowCount = Wksht.UsedRange.Rows.Count
  'Rn = 0
  
  For Rn = 1 To WorksheetRowCount
    CheckList(Rn, 1) = Wksht.Cells(Rn, 1).Value
    CheckList(Rn, 2) = Wksht.Cells(Rn, 2).Value
  Next Rn
  
  Call GoClasses(Univ.Classes)
  
  DeepHideIndex = 1
  DeepHideLevel = 0
  Call DocumentDeepHideList(Univ.Classes, 0, DeepHideIndex, "Root")
  
  Set WkshtDoc = ThisWorkbook.Worksheets("Doc")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    If (DeepHideLevel < CInt(DeepHideList(Rn, 1))) Then
      DeepHideLevel = CInt(DeepHideList(Rn, 1))
    End If
    WkshtDoc.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call CalculateDeepHide(1)
  
  Set WkshtRes = ThisWorkbook.Worksheets("Res")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtRes.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtRes.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtRes.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtRes.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call FolderDeepHide(Univ.Classes)
  
  'WkshtRes.Protect
  'WkshtDoc.Protect
  'Wksht.Protect
  
End Sub' excel listesindeki objeler, klasör ve objeler üzerinde özyinelemeli olarak gezilerek görünürlükleri devre dışı bırakılıyor
Sub GoClasses(Clss)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    For Each Obj In Cls.Objects
      TempObjName = Obj.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempObjName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Obj.Show = True) Then
        Obj.Show = False
        Obj.Description = Obj.Description & " #hide_unused_object_201709#"
      End If
    Next Obj
    For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
      TempPdcName = Pdc.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempPdcName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Pdc.Show = True) Then
        Pdc.Show = False
        Pdc.Description = Pdc.Description & " #hide_unused_object_201709#"
      End If
    Next Pdc
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call GoClasses(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' ilgili excel verisine göre obje gizleme işinden sonra boş klasörleri tespit etmek için obje ve klasör envanteri çıkarılıyor
Sub DocumentDeepHideList(Clss, Lvl, DeepHideIndex, DeepHideParentClassName)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    If (Cls.Show = True) Then
      TempClsName = Cls.Name
      
      DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl)
      DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Class"
      DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = TempClsName
      DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
      DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = DeepHideParentClassName ' parent class
      DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False"
      DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1 ' hide flag
      
      For Each Obj In Cls.Objects
        If (Obj.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Object"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Obj.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
          'If (Obj.Show = True) Then
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True"
          'Else
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "False"
          'End If
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        End If
      Next Obj
      For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
        If (Pdc.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Filter"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Pdc.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        End If
      Next Pdc
      
    End If
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call DocumentDeepHideList(Cls.Classes, Lvl + 1, DeepHideIndex, TempClsName)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' en derin seviyeden en üst seviyeye doğru tümseviyelerde alt seviyesinde görünür obje olup olmadığına göre hesaplama yapılıyor
Sub CalculateDeepHide(abc)
  Dim DeepHideLevel_i As Integer
  Dim DeepHide_i As Integer
  Dim change_i As Integer
  Dim DeepHide_ii As Integer
  
  For DeepHideLevel_i = DeepHideLevel To 0 Step -1
    ' MsgBox "" & DeepHideLevel_i
    For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If (DeepHideList(DeepHide_i, 2) = "Class") And (DeepHideLevel_i = DeepHideList(DeepHide_i, 1)) Then
        change_i = 0
        For DeepHide_ii = 1 To (DeepHideIndex - 1)
          If ((DeepHide_i <> DeepHide_ii) And (CStr(CInt(DeepHideList(DeepHide_i, 1)) + 1) = DeepHideList(DeepHide_ii, 1)) And (DeepHideList(DeepHide_i, 3) = DeepHideList(DeepHide_ii, 5)) And (DeepHideList(DeepHide_ii, 4) = "True")) Then
            change_i = 1
            Exit For ' DeepHide_ii = (DeepHideIndex - 1) ' Exit For
          End If
        Next DeepHide_ii
        If (change_i = 0) Then
          DeepHideList(DeepHide_i, 4) = "False" ' object status
          DeepHideList(DeepHide_i, 6) = "True" ' hide flag
        End If
      End If
    Next DeepHide_i
  Next DeepHideLevel_i
  
End Sub' gizlenecek olarak belirlenen klasörler gizleniyor
Sub FolderDeepHide(Clss)
  ' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    
    For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If ((DeepHideList(Rn, 6) = "True") And (TempClsName = DeepHideList(Rn, 3))) Then
        Cls.Show = False
        Cls.Description = Cls.Description & " #hide_unused_object_201709#"
        WkshtRes.Cells(Rn, 7).Value = "done"
      End If
    Next Rn
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call FolderDeepHide(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub