Kategori arşivi: SAP Business Objects IDT

Sap BO IDT UDT Veri Tabanı Eşanlamlı Tablolar (Database Table Synonym)

Sap Business Objects Information Design Tool IDT (veya Universe Design Tool UDT) ile veritabanındaki eşanlamlı tabloları (synonym) universe e (platforma) eklerken karşılaşılan durum.

Örnek senaryo: Veri tabanı Oracle. T tablosu A şemasında (schema) yer alsın. S sinonimi de B şemasında yer alsın. Raporlama işlemleri B şemasından yapıldığı için B şemasındaki sinonimin kullanılması istensin. Universe ün veri tabanı bağlantı kullanıcısı B olsun.

Yukarıdaki gibi bir senaryoda B.S (B şemasındaki S sinonimi) universe e eklendiğinde universe e tablo eklenir ama sinonimin kolonları IDT veya UDT ile tespit edilemez. Çünkü IDT ve UDT de sinonim kolonları ALL_TAB_COLUMNS ta (oracle da tabloların kolon bilgilerinin tutulduğu oracle dahili tablosunda) arar.

select * from ALL_TAB_COLUMNS where OWNER=’B’ and table_name=’S’;

IDT veya UDT eklenen tablo kolonlarını almak için yukarıdaki gibi bir sorgu gönderir; ama eklenen obje tipi sinonim olduğu için (tablo olmadığı için) ALL_TAB_COLUMNS da yer almaz ve kolonlar bulunamaz.

Eklenen sinonim universe e kolonsuz bir şekilde eklenmiş olur. Çözüm için universe e sinonim eklememek her zaman gerçek tabloyu eklemek tercih edilebilir ya da önce gerçek tablo eklenip sonra universe te şema adı ve tablo adı değiştirilir (Change Qualifier/Owner, Edit and Rename Table). Bu sayede kolonların gerçek tablodan alınması sağlanmış ve sorgular da sinonimden oluşturulmuş olur.

universe design tool (unv universe) toplu obje güncelleme (bulk object update) – 3

Önceki iki yazıda (birinci yazı, ikinci yazı) paylaşılan kodun tam tersini, yani gizleme yerine gösterme, yapan kod. İlgili objeleri görünür hale getirip gerekiyorsa üst klasörlerini de görünür hale getiren VBA Script.

Kod indirme adresi:
UnhideWithParents.xlsm.zip


Option Explicit 'require variables to be declared before being used
Dim DesignerApp As Designer.Application
Dim Univ As Designer.Universe
Dim Cls As Designer.Class
Dim Obj As Designer.Object
Dim Pdc As Designer.PredefinedCondition
Dim Wksht As Excel.Worksheet
Dim Ssttrr As String
Dim Rn As Integer
Dim WorksheetRowCount As Integer
Dim StatusChangeFlag As Boolean
Dim CheckList(1 To 20000, 1 To 2) As String
Dim DeepHideList(1 To 20000, 1 To 6) As String
' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideChangeFlag
Dim DeepHideIndex As Integer
Dim DeepHideLevel As Integer
Dim WkshtDoc As Excel.Worksheet
Dim WkshtRes As Excel.Worksheet' başlangıç metodu
Sub GetData()
  
  Set DesignerApp = New Designer.Application
  DesignerApp.Visible = True
  Call DesignerApp.LogonDialog
  Set Univ = DesignerApp.Universes.Open
  ''Set Univ = DesignerApp.Universes.Import("/Universes/ayhan_deneme", "base_unv_for_link")
  
  'DesignerApp.Visible = False
  
  Set Wksht = ThisWorkbook.Worksheets("Objects")
  Wksht.Unprotect
  
  WorksheetRowCount = Wksht.UsedRange.Rows.Count
  
  For Rn = 1 To WorksheetRowCount
    CheckList(Rn, 1) = Wksht.Cells(Rn, 1).Value
    CheckList(Rn, 2) = Wksht.Cells(Rn, 2).Value
  Next Rn
  
  Call GoClasses(Univ.Classes)
  
  DeepHideIndex = 1
  DeepHideLevel = 0
  Call DocumentDeepHideList(Univ.Classes, 0, DeepHideIndex, "Root")
  
  Set WkshtDoc = ThisWorkbook.Worksheets("Doc")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    If (DeepHideLevel < CInt(DeepHideList(Rn, 1))) Then
      DeepHideLevel = CInt(DeepHideList(Rn, 1))
    End If
    WkshtDoc.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call CalculateDeepUnhide(1)
  
  Set WkshtRes = ThisWorkbook.Worksheets("Res")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtRes.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtRes.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtRes.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtRes.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call FolderDeepUnhideClasses(Univ.Classes)
  
  Call FolderDeepUnhideObjects(Univ.Classes)
  
  'WkshtRes.Protect
  'WkshtDoc.Protect
  'Wksht.Protect
  
End Sub' klasörler, objeler, filtreler üzerinde özyinelemeli gezilerek listedeki objeler görünür hale getiriliyor ve varsa açıklamasındaki kısım siliniyor
Sub GoClasses(Clss)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    For Each Obj In Cls.Objects
      TempObjName = Obj.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempObjName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Obj.Show = False) Then
        Obj.Show = True
        Obj.Description = Replace(Replace(Replace(Obj.Description, " #hide_unused_object_201709#", ""), "#hide_unused_object_201709#", ""), "#Hide_Unused_Object_201709", "")
      End If
    Next Obj
    For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
      TempPdcName = Pdc.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempPdcName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Pdc.Show = False) Then
        Pdc.Show = True
        Pdc.Description = Replace(Replace(Replace(Pdc.Description, " #hide_unused_object_201709#", ""), "#hide_unused_object_201709#", ""), "#Hide_Unused_Object_201709", "")
      End If
    Next Pdc
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call GoClasses(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' hata ayıklayabilmek ve yapılan işlemleri takip edebilmek için universe objeleri excel in Doc sheet ine yaılıyor
Sub DocumentDeepHideList(Clss, Lvl, DeepHideIndex, DeepHideParentClassName)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    'If (Cls.Show = True) Then
      TempClsName = Cls.Name
      
      DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl)
      DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Class"
      DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = TempClsName
      DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = Cls.Show ' "True" ' object status
      DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = DeepHideParentClassName ' parent class
      DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide change flag
      DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
      
      For Each Obj In Cls.Objects
        'If (Obj.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Object"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Obj.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = Obj.Show ' "True" ' object status
          'If (Obj.Show = True) Then
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True"
          'Else
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "False"
          'End If
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide change flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        'End If
      Next Obj
      For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
        'If (Pdc.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Filter"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Pdc.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = Pdc.Show ' "True" ' object status
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide change flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        'End If
      Next Pdc
      
    'End If
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call DocumentDeepHideList(Cls.Classes, Lvl + 1, DeepHideIndex, TempClsName)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' görünür hale getirilen objeler sebebiyle görünür yapılması gereken üst klasörler var mı diye hesaplanıyor
Sub CalculateDeepUnhide(abc)
  Dim DeepHideLevel_i As Integer
  Dim DeepHide_i As Integer
  Dim Change_i As Integer
  Dim DeepHide_ii As Integer
  
  For DeepHideLevel_i = DeepHideLevel To 0 Step -1
    ' MsgBox "" & DeepHideLevel_i
    For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If (DeepHideList(DeepHide_i, 2) = "Class") And (DeepHideList(DeepHide_i, 4) = "False") And (DeepHideLevel_i = DeepHideList(DeepHide_i, 1)) Then
        Change_i = 0
        For DeepHide_ii = 1 To (DeepHideIndex - 1)
          If ((DeepHide_i <> DeepHide_ii) And (CStr(CInt(DeepHideList(DeepHide_i, 1)) + 1) = DeepHideList(DeepHide_ii, 1)) And (DeepHideList(DeepHide_i, 3) = DeepHideList(DeepHide_ii, 5)) And (DeepHideList(DeepHide_ii, 4) = "True")) Then
            Change_i = 1
            Exit For ' DeepHide_ii = (DeepHideIndex - 1) ' Exit For
          End If
        Next DeepHide_ii
        If (Change_i = 1) Then
          DeepHideList(DeepHide_i, 4) = "True" ' object status
          DeepHideList(DeepHide_i, 6) = "True" ' hide change flag
        End If
      End If
    Next DeepHide_i
  Next DeepHideLevel_i
  
End Sub' hesaplama sonucu görünürlüğü değiştirilecek objelerin görünürlüğü aktif hale getiriliyor
Sub FolderDeepUnhideClasses(Clss)
  ' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    
    For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If ((DeepHideList(Rn, 6) = "True") And (TempClsName = DeepHideList(Rn, 3))) Then
        Cls.Show = True
        Cls.Description = Replace(Replace(Replace(Cls.Description, " #hide_unused_object_201709#", ""), "#hide_unused_object_201709#", ""), "#Hide_Unused_Object_201709", "")
        WkshtRes.Cells(Rn, 7).Value = "done"
      End If
    Next Rn
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call FolderDeepUnhideClasses(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' klasör görünür hale getirilince altındaki tüm objeler de görünür duruma dönüştüğü için fazladan dönüşen objeler ilk görünürlük hallerine çevriliyor
Sub FolderDeepUnhideObjects(Clss)
  ' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempObjShow As String
  Dim TempPdcName As String
  Dim TempPdcShow As String
  Dim DeepHide_i As Integer
  Dim Change_i As Integer
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    
    For Each Obj In Cls.Objects
      TempObjName = Obj.Name
      TempObjShow = Obj.Show
      For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
        Change_i = 0
        If (TempClsName = DeepHideList(DeepHide_i, 5) And TempObjName = DeepHideList(DeepHide_i, 3)) Then
          If (TempObjShow = DeepHideList(DeepHide_i, 4)) Then
            Change_i = 0
          Else
            Change_i = 1
          End If
          Exit For
        End If
      Next DeepHide_i
      If (Change_i = 1) Then
        Obj.Show = DeepHideList(DeepHide_i, 4)
        WkshtRes.Cells(DeepHide_i, 8).Value = "done"
      End If
    Next Obj
    For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
      TempPdcName = Pdc.Name
      TempPdcShow = Pdc.Show
      For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
        Change_i = 0
        If (TempClsName = DeepHideList(DeepHide_i, 5) And TempPdcName = DeepHideList(DeepHide_i, 3)) Then
          If (TempPdcShow = DeepHideList(DeepHide_i, 4)) Then
            Change_i = 0
          Else
            Change_i = 1
          End If
          Exit For
        End If
      Next DeepHide_i
      If (Change_i = 1) Then
        Pdc.Show = DeepHideList(DeepHide_i, 4)
        WkshtRes.Cells(DeepHide_i, 8).Value = "done"
      End If
    Next Pdc
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call FolderDeepUnhideObjects(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub

universe design tool (unv universe) toplu obje güncelleme (bulk object update) – 2

Önceki yazıda paylaşılan kodun performansı iyileştirilmiştir. Ayrıca toplu obje gizleme işlemi sonucunda boş kalan klasörleri de belirleyip gizleme yapmaktadır.


Option Explicit 'require variables to be declared before being used
Dim DesignerApp As Designer.Application
Dim Univ As Designer.Universe
Dim Cls As Designer.Class
Dim Obj As Designer.Object
Dim Pdc As Designer.PredefinedCondition
Dim Wksht As Excel.Worksheet
Dim Ssttrr As String
Dim Rn As Integer
Dim WorksheetRowCount As Integer
Dim StatusChangeFlag As Boolean
Dim CheckList(1 To 20000, 1 To 2) As String
Dim DeepHideList(1 To 20000, 1 To 6) As String
' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
Dim DeepHideIndex As Integer
Dim DeepHideLevel As Integer
Dim WkshtDoc As Excel.Worksheet
Dim WkshtRes As Excel.Worksheet' başlangıç metodu
Sub GetData()
  
  Set DesignerApp = New Designer.Application
  DesignerApp.Visible = True
  Call DesignerApp.LogonDialog
  Set Univ = DesignerApp.Universes.Open
  'Set Univ = DesignerApp.Universes.Import("/deneme_klasor", "deneme_unv")
  
  'DesignerApp.Visible = False
  
  Set Wksht = ThisWorkbook.Worksheets("Objects")
  'Wksht.Unprotect
  
  WorksheetRowCount = Wksht.UsedRange.Rows.Count
  'Rn = 0
  
  For Rn = 1 To WorksheetRowCount
    CheckList(Rn, 1) = Wksht.Cells(Rn, 1).Value
    CheckList(Rn, 2) = Wksht.Cells(Rn, 2).Value
  Next Rn
  
  Call GoClasses(Univ.Classes)
  
  DeepHideIndex = 1
  DeepHideLevel = 0
  Call DocumentDeepHideList(Univ.Classes, 0, DeepHideIndex, "Root")
  
  Set WkshtDoc = ThisWorkbook.Worksheets("Doc")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    If (DeepHideLevel < CInt(DeepHideList(Rn, 1))) Then
      DeepHideLevel = CInt(DeepHideList(Rn, 1))
    End If
    WkshtDoc.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call CalculateDeepHide(1)
  
  Set WkshtRes = ThisWorkbook.Worksheets("Res")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtRes.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtRes.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtRes.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtRes.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call FolderDeepHide(Univ.Classes)
  
  'WkshtRes.Protect
  'WkshtDoc.Protect
  'Wksht.Protect
  
End Sub' excel listesindeki objeler, klasör ve objeler üzerinde özyinelemeli olarak gezilerek görünürlükleri devre dışı bırakılıyor
Sub GoClasses(Clss)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    For Each Obj In Cls.Objects
      TempObjName = Obj.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempObjName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Obj.Show = True) Then
        Obj.Show = False
        Obj.Description = Obj.Description & " #hide_unused_object_201709#"
      End If
    Next Obj
    For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
      TempPdcName = Pdc.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempPdcName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Pdc.Show = True) Then
        Pdc.Show = False
        Pdc.Description = Pdc.Description & " #hide_unused_object_201709#"
      End If
    Next Pdc
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call GoClasses(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' ilgili excel verisine göre obje gizleme işinden sonra boş klasörleri tespit etmek için obje ve klasör envanteri çıkarılıyor
Sub DocumentDeepHideList(Clss, Lvl, DeepHideIndex, DeepHideParentClassName)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    If (Cls.Show = True) Then
      TempClsName = Cls.Name
      
      DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl)
      DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Class"
      DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = TempClsName
      DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
      DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = DeepHideParentClassName ' parent class
      DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False"
      DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1 ' hide flag
      
      For Each Obj In Cls.Objects
        If (Obj.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Object"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Obj.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
          'If (Obj.Show = True) Then
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True"
          'Else
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "False"
          'End If
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        End If
      Next Obj
      For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
        If (Pdc.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Filter"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Pdc.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        End If
      Next Pdc
      
    End If
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call DocumentDeepHideList(Cls.Classes, Lvl + 1, DeepHideIndex, TempClsName)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' en derin seviyeden en üst seviyeye doğru tümseviyelerde alt seviyesinde görünür obje olup olmadığına göre hesaplama yapılıyor
Sub CalculateDeepHide(abc)
  Dim DeepHideLevel_i As Integer
  Dim DeepHide_i As Integer
  Dim change_i As Integer
  Dim DeepHide_ii As Integer
  
  For DeepHideLevel_i = DeepHideLevel To 0 Step -1
    ' MsgBox "" & DeepHideLevel_i
    For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If (DeepHideList(DeepHide_i, 2) = "Class") And (DeepHideLevel_i = DeepHideList(DeepHide_i, 1)) Then
        change_i = 0
        For DeepHide_ii = 1 To (DeepHideIndex - 1)
          If ((DeepHide_i <> DeepHide_ii) And (CStr(CInt(DeepHideList(DeepHide_i, 1)) + 1) = DeepHideList(DeepHide_ii, 1)) And (DeepHideList(DeepHide_i, 3) = DeepHideList(DeepHide_ii, 5)) And (DeepHideList(DeepHide_ii, 4) = "True")) Then
            change_i = 1
            Exit For ' DeepHide_ii = (DeepHideIndex - 1) ' Exit For
          End If
        Next DeepHide_ii
        If (change_i = 0) Then
          DeepHideList(DeepHide_i, 4) = "False" ' object status
          DeepHideList(DeepHide_i, 6) = "True" ' hide flag
        End If
      End If
    Next DeepHide_i
  Next DeepHideLevel_i
  
End Sub' gizlenecek olarak belirlenen klasörler gizleniyor
Sub FolderDeepHide(Clss)
  ' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    
    For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If ((DeepHideList(Rn, 6) = "True") And (TempClsName = DeepHideList(Rn, 3))) Then
        Cls.Show = False
        Cls.Description = Cls.Description & " #hide_unused_object_201709#"
        WkshtRes.Cells(Rn, 7).Value = "done"
      End If
    Next Rn
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call FolderDeepHide(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub

universe design tool (unv universe) toplu obje güncelleme (bulk object update)

Sap Business Objects ortamında universelerin metadata sına ilgili sdk (software development kit) ile erişilebilir. Unv universe lere .net sdk ile unx lere java sdk ile erişilebilir.

VBA (Visual Basic Application) Scripts ile ilgili .net kütüphanesi kurulu olan ortamda, yani bizim durumumuzda Sap Business Objects Client Tools kurulu olan bir bilgisayarda VBA kodu ile Universe Design Tool uygulaması kod ile yönetilebilir (toplu işlemler otomatize edilebilir). VBA kodu excel üzerinde yazılıp çalıştırılabilir.

Bu yazıdaki amaç Unv universe lerdeki objeleri toplu olarak güncellemek (gizlemek, bulk object hide in unv).

.net sdk ile yazılmış örnek kodlar için Business Objects Board (BOB) un 2. kaynaktaki sayfasına göz atılabilir.

Windows XP sonrası (Windows 7, 10, …) işletim sistemlerinde, benim durumumda Windows 8.1, Excel üzerindeki VBA kodu çalıştırabilmek için C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\designer.exe yi uyumluluk ayarlarından yönetici olarak çalıştır işaretlemek gerekliydi. (designer.exe right click compatibility “run this program as administrator”) Ayrıca UAC den (Kullanıcı Hesap Kontrolü Ayarlarından, User Account Control Settings) bildirim seviyesini en düşüğe çekmek gerekiyordu. Ve sonra da Excel uygulamasının da yönetici olarak çalıştırılması gerekiyordu. (Run Excel as Administrator) Kaynak 3

Universe design tool ile universe obje yapısına erişim için 1. kaynaktaki Business Objects Object Model Diagram (OMD) dokümanına başvurulabilir. Kaynak 4 ve 5 teki iki örnekte de universe objelerine (sınıflarına) erişim kodu yer alıyor.


' Objects named excel sheet must include "class name" and "object name" information at column 1 and column 2 without any header line
' Objects isimli excel sayfası "klasör ismi" ve "obje ismi" bilgisini 1. ve 2. kolonlarda tumalıdır ve başlık satırı kullanılmamalıdır

Option Explicit 'require variables to be declared before being used
Dim DesignerApp As Designer.Application
Dim Univ As Designer.Universe
Dim Cls As Designer.Class
Dim Obj As Designer.Object
Dim Pdc As Designer.PredefinedCondition
Dim Wksht As Excel.Worksheet
Dim Ssttrr As String
Dim Rn As Integer
Dim WorksheetRowCount As Integer
Dim StatusChangeFlag As Boolean
Dim CheckList(1 To 10000, 1 To 2) As String


Sub GetData()
  
  Set DesignerApp = New Designer.Application
  DesignerApp.Visible = True
  Call DesignerApp.LogonDialog
  Set Univ = DesignerApp.Universes.Open
  
  'Set Univ = DesignerApp.Universes.Import("/deneme_klasor", "deneme_unv")
  'DesignerApp.Visible = False
  
  Set Wksht = ThisWorkbook.Worksheets("Objects")
  Wksht.Unprotect
  
  WorksheetRowCount = Wksht.UsedRange.Rows.Count
  
  For Rn = 1 To WorksheetRowCount
    CheckList(Rn, 1) = Wksht.Cells(Rn, 1).Value
    CheckList(Rn, 2) = Wksht.Cells(Rn, 2).Value
  Next Rn
  
  Call GoClasses(Univ.Classes)
  
  Wksht.Protect
  
End Sub


Sub GoClasses(Clss)
  
  For Each Cls In Clss
    For Each Obj In Cls.Objects
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (Cls.Name = CheckList(Rn, 1)) And (Obj.Name = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Obj.Show = True) Then
        Obj.Show = False
        Obj.Description = Obj.Description & " #hide_unused_object_201709#"
      End If
    Next Obj
    For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (Cls.Name = CheckList(Rn, 1)) And (Pdc.Name = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Pdc.Show = True) Then
        Pdc.Show = False
        Pdc.Description = Pdc.Description & " #hide_unused_object_201709#"
      End If
    Next Pdc
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call GoClasses(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub

Kod indirme adresi:
unv_bulk_update_objects.xlsm.zip

Sonraki yazı

Kaynaklar:
1) BO OMD (Object Model Diagram) dokümanı, alternatif adres
2) Business Objects Board SDK (VBA/ASP/JSP)
3) Excel VBA problems’ solutions
4) Document a universe using Excel and the Designer SDK
5) Mass update to object names / descriptions

sap bo universe ve oracle birlikte kullanımı en iyi pratikleri (best practices)

Veri ambarında Sap BO universe lerinin bağlandığı veri tabanı (database) Oracle tercih edilmiş ise tabloların partition larını kullanmak sorgu performansları için çok kritik önemdedir. Partition lı tablolar çoğunlukla işlem (fact) tablolarıdır. İşlem tablolarınında hem günlük aktarım ile (etl ile) veri ambarına alınma hem de hatalı günler için tekrar çalıştıralabilme hem de sorgularken performanslı sorgulayabilmek için işlem tarihine göre günlük partiton ile oluşturmak çok faydalı olacaktır. (Veri miktarı çok fazla ise günlük range partition + hash sub partition da kullanılabilir.) Burada partition ı diğer tablolar ile join lerken de verimli kullanabilmek için tarih bilgisinin saat detayı olmadan partition lanması önemlidir.

Veri ambarlarında (data warehouse, dwh) genellikle takvim (calendar) tablosu bulunur. Takvim tablosunda her bir gün için bir kayıt bulunur ve o günün çeşitli özellikleri tabloda yer alır. Örneğin: Tarih, Yıl, Ay Numarası, HaftaiçiMi, HaftasonuMu, ResmiTatilMi gibi.

Bir universe te birden fazla işlem (fact) tablosu context ler yardımıyla kullanılabilir. İşlem tablolarının da partition larını günlük (saat detaysız bir kolon ile) yaptığımız için takvim tablosunun tarih kolonuyla (inner) join leyerek universe e koyarsak. Takvim tablosu üzerinden bir obje ile filtrelemeyi yaptığımızda işlem (fact) tablosunun sadece ilgili partition larına erişim sağlanmış olur. Böylece sorgularımız hızlı sonuç döndürür. BO kullanıcıları raporlarını hızlı bir şekilde alabilirler.

Ek olarak işlem (fact) tablosu üzerindeki işlem tarihi doğrudan filtrede kullanıldığında oracle tabloya partition kullanarak erişmeyebilir. Sebebi Sap BO tarih alanlar üzerinde filtreleme yapıldığında sorgunun where ifadesine tarih tipinde değil de string olarak yollamasındandır. Örneğin yukarıdaki tablolarımız için:

select count(islem_1_no)
from islem_1
where islem_tarihi between ‘16.01.2017 00:00:00’ and ‘28.02.2017 00:00:00’

Yukarıdaki gibi sql sorgusu üretildiği için Oracle string i tarih tipine (ya da islem_tarihi ni string e) çevirdiği için partition kullanarak tablo erişimi yapmaz. Doğrudan islem_tarihi üzerinde filtreleme yapılması için hazır filtre (predefined filter) oluşturulabilir.

islem_1.islem_tarihi between to_date( @Prompt(‘İşlem 1 Baş. Tarihi’,’D’,,Mono,Free,Not_Persistent,) ,’DD.MM.YYYY HH24:MI:SS’) and to_date( @Prompt(‘İşlem 1 Bit. Tarihi’,’D’,,Mono,Free,Not_Persistent,) ,’DD.MM.YYYY HH24:MI:SS’)

Hazır filtre ile istemlerden (prompt) gelen değerler tarih tipine yukarıdaki gibi çevirilerek islem tablosuna partition kullanılarak erişim yapılmış olur.

maskeli alanları fonksiyon ile maskelemek

Sap BO universe lerinde (platform, evren) görüntülenmesi kritik öneme sahip alanlar (örneğin: kart no, gsm no, vb.) sadece yetkili kişiler tarafından görüntülenmesi gerekir. Böyle bir durumda genel yaklaşım bu önemli alanların bir kısmının görüntülenebildiği maskeli obje ve sadece yetkililerin görebildiği maskesiz obje oluşturulur.

Örnek olarak gsm numarasının ilk ve son 4 hanesinin gösterilmesini sağlayan “Gsm No Maskeli” ve Gsm Numarasının tamamının görüntülenebildiği “Gsm No Maskesiz” alanı oluşturulabilir. Sonra da maskesiz alan sadece yetkili kullanıcılara Business Security Profile (veya Access Restriction) ile yetki yerilir.

Bu yöntemden daha sade, kolay ve basit olarak şöyle bir yöntem kullanılabilir. İlgili obje için yetkili personeller (siciller) bir tabloda tutulur. Sadece bir tane Gsm No alanı oluşturulur. Alanın içinde bir veritabanı fonksiyonuna @Variable(“BOUSER”) değişkeni gönderilerek eğer yetkili ise maskesiz hali eğer yetkisiz ise maskeli hali gösterilir.

case when obje_yetkisi(‘@Variable(‘BOUSER’)’) = ‘var’ then gsm_no else substr(gsm_no,1,4)||’***’||substr(gsm_no,8,4) end