universe design tool (unv universe) toplu obje güncelleme (bulk object update) – 2

Önceki yazıda paylaşılan kodun performansı iyileştirilmiştir. Ayrıca toplu obje gizleme işlemi sonucunda boş kalan klasörleri de belirleyip gizleme yapmaktadır.


Option Explicit 'require variables to be declared before being used
Dim DesignerApp As Designer.Application
Dim Univ As Designer.Universe
Dim Cls As Designer.Class
Dim Obj As Designer.Object
Dim Pdc As Designer.PredefinedCondition
Dim Wksht As Excel.Worksheet
Dim Ssttrr As String
Dim Rn As Integer
Dim WorksheetRowCount As Integer
Dim StatusChangeFlag As Boolean
Dim CheckList(1 To 20000, 1 To 2) As String
Dim DeepHideList(1 To 20000, 1 To 6) As String
' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
Dim DeepHideIndex As Integer
Dim DeepHideLevel As Integer
Dim WkshtDoc As Excel.Worksheet
Dim WkshtRes As Excel.Worksheet' başlangıç metodu
Sub GetData()
  
  Set DesignerApp = New Designer.Application
  DesignerApp.Visible = True
  Call DesignerApp.LogonDialog
  Set Univ = DesignerApp.Universes.Open
  'Set Univ = DesignerApp.Universes.Import("/deneme_klasor", "deneme_unv")
  
  'DesignerApp.Visible = False
  
  Set Wksht = ThisWorkbook.Worksheets("Objects")
  'Wksht.Unprotect
  
  WorksheetRowCount = Wksht.UsedRange.Rows.Count
  'Rn = 0
  
  For Rn = 1 To WorksheetRowCount
    CheckList(Rn, 1) = Wksht.Cells(Rn, 1).Value
    CheckList(Rn, 2) = Wksht.Cells(Rn, 2).Value
  Next Rn
  
  Call GoClasses(Univ.Classes)
  
  DeepHideIndex = 1
  DeepHideLevel = 0
  Call DocumentDeepHideList(Univ.Classes, 0, DeepHideIndex, "Root")
  
  Set WkshtDoc = ThisWorkbook.Worksheets("Doc")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    If (DeepHideLevel < CInt(DeepHideList(Rn, 1))) Then
      DeepHideLevel = CInt(DeepHideList(Rn, 1))
    End If
    WkshtDoc.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtDoc.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtDoc.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call CalculateDeepHide(1)
  
  Set WkshtRes = ThisWorkbook.Worksheets("Res")
  For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 1).Value = DeepHideList(Rn, 1)
    WkshtRes.Cells(Rn, 2).Value = DeepHideList(Rn, 2)
    WkshtRes.Cells(Rn, 3).Value = DeepHideList(Rn, 3)
    WkshtRes.Cells(Rn, 4).Value = DeepHideList(Rn, 4)
    WkshtRes.Cells(Rn, 5).Value = DeepHideList(Rn, 5)
    WkshtRes.Cells(Rn, 6).Value = DeepHideList(Rn, 6)
  Next Rn
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 1).Value = "Max Lvl"
  WkshtRes.Cells(Rn + 1, 2).Value = CStr(DeepHideLevel)
  
  Call FolderDeepHide(Univ.Classes)
  
  'WkshtRes.Protect
  'WkshtDoc.Protect
  'Wksht.Protect
  
End Sub' excel listesindeki objeler, klasör ve objeler üzerinde özyinelemeli olarak gezilerek görünürlükleri devre dışı bırakılıyor
Sub GoClasses(Clss)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    For Each Obj In Cls.Objects
      TempObjName = Obj.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempObjName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Obj.Show = True) Then
        Obj.Show = False
        Obj.Description = Obj.Description & " #hide_unused_object_201709#"
      End If
    Next Obj
    For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
      TempPdcName = Pdc.Name
      'Rn = Rn + 1
      'Wksht.Cells(Rn, 1).Value = Cls.Name
      'Wksht.Cells(Rn, 2).Value = Obj.Name
      StatusChangeFlag = False
      For Rn = 1 To WorksheetRowCount
        If (TempClsName = CheckList(Rn, 1)) And (TempPdcName = CheckList(Rn, 2)) Then
          StatusChangeFlag = True
          Wksht.Cells(Rn, 3).Value = "done"
        End If
      Next Rn
      If (StatusChangeFlag = True) And (Pdc.Show = True) Then
        Pdc.Show = False
        Pdc.Description = Pdc.Description & " #hide_unused_object_201709#"
      End If
    Next Pdc
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call GoClasses(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' ilgili excel verisine göre obje gizleme işinden sonra boş klasörleri tespit etmek için obje ve klasör envanteri çıkarılıyor
Sub DocumentDeepHideList(Clss, Lvl, DeepHideIndex, DeepHideParentClassName)
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    If (Cls.Show = True) Then
      TempClsName = Cls.Name
      
      DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl)
      DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Class"
      DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = TempClsName
      DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
      DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = DeepHideParentClassName ' parent class
      DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False"
      DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1 ' hide flag
      
      For Each Obj In Cls.Objects
        If (Obj.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Object"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Obj.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
          'If (Obj.Show = True) Then
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True"
          'Else
          '  DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "False"
          'End If
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        End If
      Next Obj
      For Each Pdc In Cls.PredefinedConditions
        If (Pdc.Show = True) Then
          DeepHideList(DeepHideIndex, 1) = CStr(Lvl + 1)
          DeepHideList(DeepHideIndex, 2) = "Filter"
          DeepHideList(DeepHideIndex, 3) = Pdc.Name
          DeepHideList(DeepHideIndex, 4) = "True" ' object status
          DeepHideList(DeepHideIndex, 5) = TempClsName ' parent class
          DeepHideList(DeepHideIndex, 6) = "False" ' hide flag
          DeepHideIndex = DeepHideIndex + 1
        End If
      Next Pdc
      
    End If
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call DocumentDeepHideList(Cls.Classes, Lvl + 1, DeepHideIndex, TempClsName)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub' en derin seviyeden en üst seviyeye doğru tümseviyelerde alt seviyesinde görünür obje olup olmadığına göre hesaplama yapılıyor
Sub CalculateDeepHide(abc)
  Dim DeepHideLevel_i As Integer
  Dim DeepHide_i As Integer
  Dim change_i As Integer
  Dim DeepHide_ii As Integer
  
  For DeepHideLevel_i = DeepHideLevel To 0 Step -1
    ' MsgBox "" & DeepHideLevel_i
    For DeepHide_i = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If (DeepHideList(DeepHide_i, 2) = "Class") And (DeepHideLevel_i = DeepHideList(DeepHide_i, 1)) Then
        change_i = 0
        For DeepHide_ii = 1 To (DeepHideIndex - 1)
          If ((DeepHide_i <> DeepHide_ii) And (CStr(CInt(DeepHideList(DeepHide_i, 1)) + 1) = DeepHideList(DeepHide_ii, 1)) And (DeepHideList(DeepHide_i, 3) = DeepHideList(DeepHide_ii, 5)) And (DeepHideList(DeepHide_ii, 4) = "True")) Then
            change_i = 1
            Exit For ' DeepHide_ii = (DeepHideIndex - 1) ' Exit For
          End If
        Next DeepHide_ii
        If (change_i = 0) Then
          DeepHideList(DeepHide_i, 4) = "False" ' object status
          DeepHideList(DeepHide_i, 6) = "True" ' hide flag
        End If
      End If
    Next DeepHide_i
  Next DeepHideLevel_i
  
End Sub' gizlenecek olarak belirlenen klasörler gizleniyor
Sub FolderDeepHide(Clss)
  ' 1:Level, 2:ObjectType, 3:ObjectName, 4:ObjectStatus, 5:ParentClass, 6:HideFlag
  
  Dim TempClsName As String
  Dim TempObjName As String
  Dim TempPdcName As String
  
  For Each Cls In Clss
    TempClsName = Cls.Name
    
    For Rn = 1 To (DeepHideIndex - 1)
      If ((DeepHideList(Rn, 6) = "True") And (TempClsName = DeepHideList(Rn, 3))) Then
        Cls.Show = False
        Cls.Description = Cls.Description & " #hide_unused_object_201709#"
        WkshtRes.Cells(Rn, 7).Value = "done"
      End If
    Next Rn
    
    If Cls.Classes.Count > 0 Then
      Call FolderDeepHide(Cls.Classes)
    End If
    
  Next Cls
  
End Sub

Bir cevap yazın